Viltvårds och fiske rapport 2015-2016

Sköldnoras arbete med vilt- och fiskevård består av följande uppgifter såsom stödutfodring, utplacering av saltstenar, grävning av vattenhål, tillverka fågelholkar och häckningsplatser för sjöfågel. Verksamheten omfattar också jakt på skadedjur, predatorer och kråk- och vitfågel. Sköldnora Förvaltnings AB ansvara för att material, folk och ekonomiska resurser finns att tillgå för verksamhetens utövande. Jakt och fiske bedrivs på ca 600 ha mark och vatten. Verksamheten rapporteras regelbundet och finns per den 30 maj att tillgå på Sköldnoras Förvaltnings AB:s hemsida.

Organisation:

Viltvård och jakt organiseras av Sköldnoras jaktlag, som består av ett 10-tal personer som på ideell grund arbetar med denna verksamhet för att på så sätt få komma ut i naturen och utöva sin hobby. Jaktlaget leds av en utbildad viltmästare, Mathias Gustdolf, som är utbildad vid Jägarförbundet skola, Öster Malma. Han har arbetat och praktiserat som jaktledare/ viltförvaltare på ett flertal större egendomar i Sverige. Sköldnora har även en ”jaktklubb”. Klubben består av max 15 stycken personer som betalar en medlemsavgift. Klubben är öppen för alla och medlemmarna omsätts regelbundet men antalet består.
Syftet med klubben är att ge nyblivna jägare jaktvana och att lära ut etik. Som tätorts-nära-jakt-utövare vänder sig klubben till boende i närområdet som vill utöva jakt men saknar tillgång till mark eller som har begränsad fritid.

Viltvård:

Viltfaunan på Sköldnoras marker är bred och det finns en stor variation av viltslag. När det gäller klövvilt så är det väldigt goda populationer av rådjur. Vi har medvetet byggt upp rådjursstammen de sista fem åren. Vi har en väldigt selektiv avskjutning vad det gäller djur som skall skjutas och har på det sättet fått fram en stark population. Vildsvinen har på den sista tiden ökat kraftigt. Dessa får aktivt jagas bort när de kommer för nära boende och häststallar.
Vi har under jaktåret fodrat rådjuren med 550 kg kross och med sex stycken ensilage balar, totalt 2400 kg.

Törnskogen:

Del av södra Törskogens naturreservat, omfattande drygt 100 ha mark ingår i Sköldnoras skötselåtagande. Detta markskifte har historiskt sett tillhört Gillberga (Rotebro/Norrviken) dvs. den egendom som under 1900-talets början ägdes och förvaltades av familjen Lettström som också förvaltade Sköldnora.
På marken utövas viltvård enligt ovan. Förvaltningsuppdraget löper t.o.m 2018. På Törnskogen bedrivs jakt endast mycket restriktivt. Vid jakt med kulvapen används i första hand jakttorn som ett led i att värna om säkerhet. Jakt bedrivs till största del på mycket udda tider dvs. vardagar 05:00-08:00 för att inte störa det rörliga friluftslivet. På Törnskogen har endast predatorer (räv, grävling) skjutits det gånga jaktåret. På Törnskogen har vi under året fodrat med stora ensilagebalar, totalt 1200 kg.

Viltvatten:

Sköldnoras areal omfattar ca 30 procent av sjöarna Norrviken och Fjäturen. Men på arealen finns också tre viltvatten; Kvarnsjön, Nybyviltvatten och Rimstaholmssjön. Kvarnsjön har återskapats på kommunalt initiativ. Sjön har varit utdikad sedan början av 1900-talet. Statliga bidrag har utgått ur våtmarksfonden som anläggningsbidrag. Skötselbidrag uppbärs inte. Kvarnsjön är förutom viltvatten tänkt att fungera som sedimenteringsficka. Förorenat lakvatten kommer från Hagby återvinningsanläggning och dess deponi av hushållssopor. Kvarnån/Vallentunaån tillför stora mängder fosfor från det extensiva jordbruket runt Vallentuna sjön och från Täbys åkermarker kring Forslunda och Skålhamra. Vid Kvarnsjön finns två foderplaster för utfodring av sjöfågel med spannmål, foderkorn och vete. Dessa foderplastser är anlagda vid strandkanten på grusbäddar. Sedan några år tillbaka så häckar nu gräsand, kricka, söthöna, knipa och sångsvan vid detta viltvatten. Utfodring sker inte vintertid (november-april). Nyby viltvatten är anlagt år 2000 med bidrag från länsstyrelsen. Årligt skötselbidrag utgår från Jordbruksverket. Här finns två foderplatser för utfodring av sjöfågel. Utfodring sker inte vintertid. Viltvattnet har en renande funktion för den förorenande Fjätursån (se länsstyrelsens rapport). Skötseluppgifterna omfattar bl.a. röjning av sly, plantering av växter och reparation av arronderande strandlinjer. Häckningsplatser har i iordningsställts på öarna. Här finns en foderplats som används under sommarhalvåret.
Rimstaholmssjön utdikades i slutet av 1800-talet och har sedan dess varit en våtmark där bäver trivts och är nu permanent rotade. Bävrarnas aktiviteter har lett till att delar av sjön har återskapats. Här finns en foderplats som används under sommarhalvåret. Rimstaholm har blivit ett uppskattat område för alla viltslag. Naturskyddsföreningen och skolklasser är ofta där på exkursioner och ”Bäver-safari”. Skötsel av Rimstaholm omfattar dikesrensning för att säkerställa avrinning och förhindra att viltvattnet blir större. Varje vinter röjs vass och sly bort för att förhindra igenväxning. Skötselbidrag utgår inte.
Norra delen av sjön Fjäturen har med sina vattensjuka och sanka marker karaktären av viltvatten. Här häckar olika slag av sjöfåglar, både sim- och dykänder. Området är också tillhåll för både havsörn och fiskgjuse. Här finns två foderplatser som används under sommarhalvåret. Viltvårdsåtgärderna omfattar röjning av sly och vass för att förhindra igenväxning och iordningställning av häckningsplatser. Skötselbidrag uppbärs inte för skötsel av Fjäturen.
Norra delen av sjön Norrviken benämns Kvarnviken. Hit rinner det vatten från Vallentuna sjön via Kvarnån och vatten från Fjäturen via Fjätursån. Dessa vattenflöden skapar en stark genomströmning. Detta fenomen försvårar blomningen av giftalger som under 1900-talet varit besvärande. Vattnet förs via melerade fåror ut i sjön som har sin avrinning i dess södra del. Skötselåtagandena omfattar röjning av vass och sly vintertid. I Kvarnviken finns det fyra foderplatser som bidrar till ett mycket rikt fågelliv. Kvarnviken är uppskattat av fågelskådare som på klipphällar och långa bryggor kan följa fåglarnas aktiviteter. Utfodring sker inte vintertid. Däremot hålls en vintervak öppen för fåglar vid Sköldnora kungsgård. Här fodras det med spannmål hela vintern. Viken är ett utflyktsmål för många skridskoåkare på Norrvikens isar.

Fiskevård:

I sjöarna Fjärturen och Norrviken förekommer ädelfisk som gös, gädda och abborre. Också tillgången på signalkräfta är god, men avtagande. Generellt gäller det att det ”fria” utövandet av fiske minskar bestånden radikalt för varje år. Sköldnora Förvaltnings AB utövar extensiv fiskevård i syfte att begränsa utfiskningen. För varje två- årsperiod sätts flera tusen gösar ut i båda sjöarna. Länsstyrelsen har också lämnat tillstånd för utsättning av gräskarp. Den fisken bidrar till att motverka att främst Kvarnviken växer igen. Riskojor ställs varje vinter i ordning för att vid islossningen sjunka till botten och bli till skydd för kräft- och fiskyngel. Bidrag för fiske och vattenvård uppbärs inte. Kommunala aktiviteter på de kommunalt ägda delarna av dessa sjöar har ännu inte kommit till stånd. På Sköldnoras vatten tas regelbundet prov som analyseras för att kunna följa vattenkvalitetens utveckling. Generellt kan det konstateras att vattnets kvalitet ständigt förbättras trots tätortens expansion. Sjöfågeljakt på Sköldnora bedrivs under perioden september till november sjöfågeljakt vid åtta tillfällen. Jakten bedrivs som klappjakt vs uppklappade fåglar jagas ca 1000 meter från viltvatten. Vid dessa tillfällen jagas maximalt tre viltvatten. I genomsnitt bedrivs jakt under året vid sex tillfällen. Därutöver bedrivs ska sträck-jakt vid fyra tillfällen i Nybys viltvatten under november månad. Inflygande fåglar i skymning/solnedgång jagas vid upp-klapp.I samband med fågeljakt erbjuder man jägarna möjligheten att öva på lerduvor, dvs målskytte. Tre jakter utövas i egen regi. Övriga jakter är utarrenderade till externa intressenter. I huvudsak jagas gräsänder, men verksamheten skapar gynnsam miljö för också andra arter av sjöfågel som trivs i Sköldnoras sjöar och viltvatten. Avskjutningen resulterar i ca 20-30 änder per jakttillfälle per viltvatten.

Avskjutning och observationer av vilt:

Under jaktåret 2015/2016 har det fällts följande vilt.
1 st hare
9 st rådjur ( 5 bockar, 3 kid och ett smaldjur)
22 st rävar
2 st grävlingar
3 st minkar
42 st kråkor
75 st klippduvor
1 st vildsvin
Till detta så har det tillkommit fem trafikdödade rådjur.
Vi har under tio jaktdagar observerat 150 rådjur (snitt 15 st per dag ) tre stycken vildsvin och fyra stycken älgar.

Sköldnora 2016-05-30
Sköldnora Förvaltnings AB
Mathias Gustdolf